21 Νoεμβρίου 2020. Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Τί ἀκριβῶς διδάσκει ἡ πολυδιάστατη ἁγνότητα τῆς Θεοτόκου;

Ἡ ἁγνότητα τῆς Θεοτόκου Μαρίας, τῆς μητέρας τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀναμφισβήτητη γιά ὅλους τούς πραγματικούς χριστιανούς. Εἶναι ἡ καθαρότητα ἑνός σώματος πού διαπερνᾶται ἀπό τίς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου. Εἶναι ἡ καθαρότητα τῶν ἀγαθῶν της σκέψεων τῶν πάντοτε ἀπαλλαγμένων ἀπό μολυσμούς λογισμῶν. Καί εἶναι ἐπίσης ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τῶν αἰσθημάτων της, τῶν πλημμυρισμένων ἀπό ἀγάπη καί συγχώρεση. Αὐτή λοιπόν ἡ ἁγνότητα εἶναι πολυδιάστατη πλήρης, ἱερή καί ὑπόδειγμα γιά ὅλους μας.

Στή σημερινή ἐποχή τοῦ ὀρθολογισμοῦ πού ζοῦμε, στήν ἐποχή ἀμφισβητήσεως τῶν ἀρετῶν καί κυρίως τῆς ἁγνότητος, ἡ πληρότητα τῆς Παρθένου μᾶς διδάσκει τή δυνατότητα πραγματοποιήσεως αὐτῆς τῆς ἀρετῆς ἀλλά καί ὅλων τῶν ἄλλων ἀρετῶν πού ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στή θέωση. Εἶναι ἡ βεβαιότητα πού πρέπει νά ἔχουμε γιά τή γνώση καί τή σοφία τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τήν ἀνθρώπινη καί θύραθεν σοφία. Εἶναι ἡ ἀνάδεξη τιμῆς στή γυναικεία προσωπικότητα διά τῆς ὁποίας, πράγματι· «Πειγάζει τά κρείττονα».

Καμία γυναίκα δέν ἐπιτρέπεται νά θεωρεῖται «ἄνθρωπος κατωτέρας φύσεως», ἀλλά ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος «Κατ' εἰκόνα Θεοῦ γεγόναμεν, ὡς καί οὗτοι. Ἀρετῆς δεκτικόν τό θῆλυ ὁμοτίμως τῷ ᾄῤῥενι» (PG 31, 241Α) καί «Πολλαί γυναῖκες ἠρίστευσαν ἀνδρῶν οὐκ ἔλαττον» (PG 31, 624D). Εἰδικά ὅμως ἡ Θεοτόκος, ὅπως λέγει καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος· «Εἶναι ἡ μόνη γυναίκα τῆς ὁποίας ἡ ψυχή καί τό σῶμα καθαρίστηκε ἐκ τῶν προτέρων ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα προκειμένου καί ἡ γέννηση νά τιμηθῇ καί ἡ παρθενία νά προτιμηθῇ» (PG 36, 325Β).

Τέλος, ὁ Ἅγιος Συμεών ἀναλύοντας τό τί ἔδωσε ἡ Παρθένος καί τό τί πῆρε ὁ Χριστός ἀπό τήν Παναγία λέγει· «Ὁ Θεός ἕνωσε οὐσιωδῶς (φυσικῶς) σάν ζύμη ἔμψυχη, ὅλη τήν ὑπόστασή του, μέ τή δική μας φύση πού ἔλαβε ἀπό τήν Ἁγία ἀειπάρθενο Μαρία καί τήν οἰκοδόμησε σέ ἅγιο ναό γιά τόν ἑαυτό του» (Ταμεῖον Ἁγίου Συμεῶνος τοῦ Νέου Θεολόγου, Γεώργιος Δ. Γλετζάκος, Ἐκδόσεις «Κουκκίδα», σελ. 289).