30 Νoεμβρίου 2020. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου

Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν; Τόν ἔχουμε μέσα στήν καρδιά μας;

Μόλις ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας ἀπομακρύνθηκε ἀπό τό Χριστό, ἔτρεξε μέ ἐνθουσιασμό καί ἱκανοποίηση νά συναντήσῃ τό μεγαλύτερο ἀδελφό του Πέτρο καί νά τοῦ πῇ μέ χαρά· «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν» καί γρήγορα τόν πῆγε πρός τόν Ἰησοῦ. Αὐτή ἡ πράξη δείχνει καλοσύνη, εὐγένεια ψυχῆς καί ἀγάπη. Δείχνει ὅμως καί τή δοτική συμπεριφορά τῶν πιστῶν ἀνθρώπων νά μοιράζωνται πολλά πράγματα μέ τούς συνανθρώπους τους καί νά τούς βοηθοῦν ὅ,που μποροῦν. Αὐτό εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητο χριστιανικό ἦθος. Εἶναι δεῖγμα ἀδελφικῆς ἀλληλεγγύης καί πνευματικότητος. Δέν κρατοῦν τά πάντα γιά τόν ἑαυτό τους σάν «ἑπτασφράγιστο μυστικό». Ὁ Ἀνδρέας ἦταν ἄνθρωπος δοτικός, αὐθόρμητος, εἶχε μεγάλη καί πλατειά καρδιά καί οἰκειότητα πρός τό Χριστό. Ἔνιωσε βαθειά θλίψη γιά τή σύλληψη τοῦ διδασκάλου του, ἀλλά ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ξανάφερε στήν ψυχή του χαρά καί ἐλπίδα.

Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας ὑπῆρξε ὁ κατ' ἐξοχήν ἀπόστολος τῶν Ἑλλήνων. Μαρτύρησε στήν Πάτρα σέ ἡλικία 80 ἐτῶν, ἀφοῦ εἶχε σπείρει παντοῦ τό λόγο τοῦ εὐαγγελίου καί εἶχε τελέσει πολλά θαύματα. Ἀγάπησε τήν πατρίδα μας καί τῆς μετέδωσε τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ. Τό μήνυμά του «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν» πρέπει νά μᾶς συγκλονίζῃ. Νά εἶναι γιά μᾶς σύνθημα ζωῆς. Δέν εἶναι μόνο ἕνα ἱστορικό γεγονός. Ἡ πρόταση «Βρήκαμε τόν Κύριο» εἶναι μία χαρακτηριστική διαπίστωση πού χρήζει συνεχοῦς ἐπιβεβαιώσεως. Ποῖα εἶναι τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς εὑρέσεως; Πῶς τό κατανοοῦμε αὐτό; Ποῦ τόν ἔχουμε; Πόσο τόν πιστεύουμε; Πόσο τόν καταλαβαίνουμε; Καί κυρίως πόσο τόν ἀκολουθοῦμε;

Γιά νά ἔχουμε τήν ἐλπίδα ὅτι τόν βρήκαμε καί τόν ἔχουμε κοντά μας καί μέσα στήν καρδιά μας πρέπει νά τόν ἔχουμε συνεχῶς στή σκέψη μας, στούς λογισμούς μας καί σέ ὅλη τή ζωή μας. Νά εἶναι τό Α καί τό Ω σέ ὅλα.