6 Δεκεμβρίου 2020. Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων

Μεγάλες, ἐκκλησιαστικές μορφές. Ἅγιος Νικόλαος.

Σήμερα ἑορτάζει ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ προστάτης τῶν ναυτικῶν. Ἔζησε στά χρόνια τῶν Διοκλητιανοῦ, Μαξιμιανοῦ καί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε τό 270 μ.Χ. στά Πάταρα τῆς Λυκίας στή Μικρά Ἀσία. Στήν ἀρχή διώχθηκε καί ρίχτηκε στή φυλακή, ἀλλά ἀπελευθερώθηκε ὅταν ἀνέβηκε στό θρόνο ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Ἀπό τή στιγμή πού εἰσῆλθε στόν ἱερό κλῆρο ἔπαψε νά ζῇ γιά τόν ἑαυτό του καί ζοῦσε μόνο γιά νά ὑπηρετῇ τήν Ἐκκλησία καί ὅλους τούς ἀνθρώπους χωρίς καμία διάκριση. Μετά τό θάνατο τῶν γονέων του μοίρασε ὁλόκληρη τήν περιουσία του στούς πτωχούς τῆς ἐπισκοπῆς του καί ἀφοσιώθηκε στό ποιμαντικό του ἔργο.

Ποιά εἶναι ἡ Λυκία, ποῦ βρίσκεται καί ποῖα εἶναι τά Μύρα;Λυκία εἶναι μία ἱστορική περιοχή στό νοτιοδυτικό ἄκρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κάτωθεν τῆς Καρίας, τῆς Πισιδίας καί τῆς Παμφυλίας καί σύμφωνα μέ ἱστορικές μαρτυρίες κατοικεῖται ἀπό τήν 3η χιλιετία πρό Χριστοῦ. Τά Μύρα σημαντική πόλη τῆς Λυκίας, ἀποτελοῦσαν κατά τήν ἀρχαία Χριστιανική ἐποχή Μητρόπολη μέ πάνω ἀπό 30 Ἐπισκοπές. Ἀπό ἐδῶ πέρασε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τρεῖς φορές. Ἡ πόλη βρισκόταν στήν εὔφορη πεδιάδα πού σχηματίζει ὁ ποταμός Μύρος κοντά στό σημερινό χωριό Demre. Πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τῆς πόλης βρίσκεται τό λιμάνι «Ἀνδριακή» πού ἐξασφάλιζε τήν ἀπρόσκοπτη μεταφορά τῶν προϊόντων.

Ἔλαβε μέρος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τοῦ 325 μ.Χ. Ἦταν δραστήριος, φιλάνθρωπος, ἐμπνεόμενος ἀπό ὑψηλό χριστιανικό φρόνημα, θάρρος καί ζωτικότητα. Λέγεται ὅτι χαστούκισε τόν Ἄρειο καί ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τόν φυλάκισε. Προικισμένος μέ τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας ἔσωσε πολλούς ἀνθρώπους, τόσο ὅσο ζοῦσε, ὅσο καί μετά θάνατο. Εἰδικά σέ ὅσους κινδύνευαν στή θάλασσα καί ζητοῦσαν τή βοήθειά του. Πέθανε εἰρηνικά τό 330 μ.Χ. Ἦταν Ἐπίσκοπος στά Μύρα τῆς Λυκίας, ὑποστηρικτής τῶν πτωχῶν, ἱδρύοντας νοσοκομεῖα καί ἄλλα φιλανθρωπικά ἱδρύματα, ἀλλά δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν ἐμφανιζόμενο ἀπό τούς Δυτικούς ὡς «ἅγιο Βασίλειο» ἤ Santa Claus πού συνδέεται μέ τά Χριστούγεννα ἤ τή δῆθεν ἀνταλλαγή δώρων. Οὔτε μέ κόκκινα ῥοῦχα καί λευκή γενειάδα. Δυστυχῶς αὐτές οἱ γνῶμες ἔχουν νά κάνουν μέ παγανιστικές προχριστιανικές δοξασίες γιά τόν «πατέρα τοῦ χιονιοῦ».

Τί σημαίνει ἄραγε τό ὄνομα «Νικόλαος»; Τό ὄνομα προέρχεται ἀπό τήν ἕνωση τῶν λέξεων «νῖκος καί λαός» καί σημαίνει τή νίκη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πάνω στό κράτος τοῦ διαβόλου γιά τήν κατάκτηση τῆς ἁγιότητος ὡς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. Βοήθειά μας ὁ Ἅγιος Νικόλαος.