10 Δεκεμβρίου 2020. Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἑρμογένους καί Εὐγράφου τῶν Μαρτύρων

Ψάχνοντας μέ καλή προαίρεση, βρίσκεις τήν Ἀλήθεια. Ἡ ἀξία τῶν ψαλμῶν.

Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ἦταν ἕνας μορφωμένος Ἀθηναῖος εἰδωλολάτρης, ἱκανός χειριστής τοῦ λόγου καί ῥήτορας, ἀπό ὅπου πῆρε καί τό ἐπίθετο «καλλικέλαδος», προερχόμενο ἐκ τῆς λέξεως καλλι - (καλός + κέλαδος) δηλαδή, καλῶς, ὡραῖα ἠχῶν, εὔφωνος ὅπως γράφει τό λεξικό Σουΐδα. Ἐνδιαφέρθηκε νά μάθῃ τήν ἀλήθεια, διαβάζοντας βιβλία θρησκειῶν, σοφῶν καί φιλοσόφων. Διαπίστωσε λοιπόν ὅτι ἡ ἀλήθεια βρίσκεται μόνο στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔγινε Χριστιανός. Ὁ βασιλιᾶς Μαξιμιανός μή γνωρίζοντας ὅτι εἶναι Χριστιανός τόν ἐπέλεξε ἔπαρχο Ἀλεξανδρείας. Ὅταν ὅμως ὁ βασιλιᾶς ἄρχισε διωγμούς, αὐτός δέν ἐκτέλεσε τίς διαταγές του, ἀλλά βοηθοῦσε τούς Χριστιανούς. Τότε ὁ βασιλιᾶς ἔστειλε νέο ἔπαρχο, τόν Ἑρμογένη. Αὐτός βασάνισε τό Μηνᾶ καί τόν ἔστειλε στή φυλακή γιά νά πεθάνῃ ἐκεῖ ἀπό τίς πληγές του.. Μετά λοιπόν ἀπό καιρό, ὅταν ὁ Ἑρμογένης ἔστειλε νά διαπιστώσουν ἄν καί πότε πέθανε ὁ Μηνᾶς, διαπίστωσαν ὅτι ὄχι μόνο δέν εἶχε πεθάνει, ἀλλά καί οἱ πληγές του θεραπεύτηκαν. Τότε δημόσια τόν ρώτησε πῶς ἔγινε αὐτό. Καί ὁ Μηνᾶς ἀπάντησε ὅτι θεραπεύτηκε τήν ὥρα πού πεσμένος στό ἔδαφος ἔψαλλε· «Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ' ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμός (κβ΄) 22, 4). Ἐάν δηλαδή ἀντικρύσῳ τό θάνατο, δέ θά φοβηθῷ μήπως πάθω κακό, διότι σύ εἶσαι μαζί μου, Κύριε.

Ἄς τά ἀκούσουν αὐτά μερικοί πού ἀπορρίπτουν τήν Παλαιά Διαθήκη καί ἄς κατανοήσουν τί πλοῦτο περιέχει. Εἰδικά οἱ Ψαλμοί εἶναι τό ἀγαπημένο βιβλίο τῶν Ἁγίων. Μέσα ἀπό αὐτό ἄντλησαν τεράστια δύναμη. Στόν (ρκ΄) 120ο ψαλμό γιά παράδειγμα διαβάζουμε· «Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι ἐπί χεῖρα δεξιάν σου. Κύριος φυλάξει σε ἀπό παντός κακοῦ, φυλάξει τήν ψυχήν σου ὁ Κύριος». Οἱ Χριστιανοί ὅταν βγαίνουμε ἀπό τό σπίτι μας ἤ τό πρωΐ μαζί μέ τήν προσευχή μας, ἄς διαβάζουμε αὐτόν τόν μικρό, ἀλλά χρήσιμο ψαλμό. Καί ἄς εἴμαστε σίγουροι ὅτι δέν θά μᾶς συμβῇ τίποτε καί ὅτι θά γυρίσουμε σῶοι καί ἀβλαβεῖς ἀπό κάθε σωματική καί πνευματική κακοτοπιά· «Κύριος φυλάξει τήν εἴσοδόν σου καί τήν ἔξοδόν σου ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Ἡ ἀπάντηση εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά γίνῃ Χριστιανός τόσο ὁ Ἑρμογένης, ὅσο καί κάποιος ἄλλος διακεκριμένος πολίτης, ὁ Εὔγραφος. Βεβαίως καί οἱ τρεῖς ἀργότερα ἐκτελέστηκαν καί εἰσῆλθαν στή χορεία τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ὑπέρ τῆς Χριστοῦ πίστεως.