21 Δεκεμβρίου 2020. Κυριακή τῆς πρό Χριστοῦ Γεννήσεως

Ἡ σημασία τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Ἡ σημασία τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως γιά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι τεράστια. Εἶναι ἔργο τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά σώσῃ τό λαό ἀπό τίς ἁμαρτίες του. Αὐτό προλέγει καί ὁ ἄγγελος στόν Ἰωσήφ· «Τό γάρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν ἐκ Πνεύματος ἐστιν Ἁγίου. Τέξεται δέ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτός γάρ σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄, 21)

Εἶναι μυστήριο μέγα καί ἀπρόσιτο στήν ἀνθρώπινη διάνοια. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, λέγει· «Μυστήριον ξένον καί παράδοξον βλέπω· ποιμένες μου περιηχοῦσι τά ὦτα (ἡχοῦν ὁλόγυρα, στά αὐτιά), οὐκ ἔρημον συρίζοντες (πνέοντες τή σύριγγα, τόν αὐλό) μέλος, ἀλλ' οὐράνιον ᾅδοντες ὕμνον. Ἄγγελοι ᾅδουσιν (ψάλλουσι), ἀρχάγγελοι μέλπουσιν (ἐξυμνοῦν μέ ἅσματα καταγλαϊζόμενοι), ὑμνεῖ (ἐγκωμιάζουν) τά Χερουβίμ, δοξολογεῖ (ἀναπέμπουν ὑμνητική προσευχή στό Θεό) τά Σεραφίμ, πάντες ἑορτάζουσι Θεόν ἐπί γῆς ὁρῶντες, καί ἄνθρωπον ἐν οὐρανοῖς· τόν ἄνω κάτω δι' οἰκονομίαν, καί τόν κάτω ἄνω διά φιλανθρωπίαν. Σήμερον Βηθλεέμ τόν οὐρανόν ἐμιμήσατο· ἀντί μέν ἀστέρων ἀγγέλους ὑμνοῦντας δεξαμένη, ἀντί δέ ἡλίου τόν τῆς δικαιοσύνης ἀπεριγράπτως χωρήσαντα. Καί μή ζήτει πῶς· ὅπου γάρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις» (PG 56, 385).. Δηλαδή, Μυστήριο παράξενο καί παράδοξο ἀντικρίζω. Βοσκῶν φωνές φτάνουν στ' αὐτιά μου. Δέν παίζουν σήμερα μέ τίς φλογέρες τους κάποιον τυχαῖο σκοπό. Τά χείλη τους ψάλλουν ὕμνο οὐράνιο. Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τά Χερουβείμ καί δοξολογοῦν τά Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν ὅλοι, βλέποντας τό Θεό στή γῆ καί τόν ἄνθρωπο στούς οὐρανούς. Σήμερα ἡ Βηθλεέμ μιμήθηκε τόν οὐρανό: Ἀντί γι' ἀστέρια, δέχτηκε τούς ἀγγέλους· ἀντί γιά ἥλιο, δέχτηκε τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Καί μή ζητᾶς νά μάθῃς τό πῶς. Γιατί ὅπου θέλει ὁ Θεός, ἀνατρέπονται οἱ φυσικοί νόμοι.

Στό γενεαλογικό κατάλογο ἐτέθησαν δίκαιοι καί ἁμαρτωλοί πρόγονοι, γιά νά τονισθῇ, ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε νά σώσῃ τόν ἄνθρωπο γενικῶς, δηλαδή, δικαίους καί ἁμαρτωλούς. Ὁ δέ Κύριος, δέν μπορεῖ νά βλαφθῇ ἀπό τήν κακή διαγωγή κάποιων ἐκ τῶν προγόνων του.