23 Δεκεμβρίου 2020. Τῶν ἐν Κρήτη 10 Μαρτύρων

1770 χρόνια ἀπό τό 250 μ.Χ. τήν ἐποχή τῶν ἡρώων τῆς Πίστεως.

Οἱ Δέκα Κρητικοί Ἅγιοι: Θεόδουλος, Σατορνῖνος, Εὔπορος, Εὐνικιανός, Ζωτικός, Ἀγαθόπους, Βασιλείδης, Εὐάρεστος καί Πόμπιος.

Οἱ ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες μαρτύρησαν στό διωγμό τοῦ Δεκίου, περί τό 250 μ.Χ. Εἰργάζοντο ὅλοι μέ ζῆλο γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στό νησί τῆς Κρήτης. Καταγγέλθηκαν στόν ἔπαρχο Κρήτης Δέκιο, πού ἦταν συνώνυμος τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ῥώμης. Ὁ ἔπαρχος ὅταν εἶδε τήν ἀνθηρή νεότητά τους. καί τό ἀρενωπό τους παράστημα, προσπάθησε νά τούς παρασύρῃ μέ πολλές ὑποσχέσεις ἐγκόσμιων ἀπολαύσεων καί ἡδονῶν. Ἀλλά ὅταν εἶδε ὅτι τίποτε δέν πετύχαινε διέταξε νά τούς βασανίσουν.

Οἰ Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ ὑπέμειναν ἡρωϊκά τά βασανιστήρια καί ἐπί 30 ἡμέρες ἐσέρνοντο μέσα σέ λάσπες καί κοπριές ὑβριζόμενοι, στρεβλούμενοι, λιθοβολούμενοι μέχρι πού τούς ἔκοψαν τό κεφάλι πάνω σέ ἕνα μάρμαρο. Στό μάρμαρο αὐτό ἔμειναν ἀποτυπωμένες οἱ «γονατιές» τῶν Μαρτύρων, ὅταν ἕνας - ἕνας γονάτιζε γιά νά τοῦ κόψουν τό κεφάλι.

Τό μάρμαρο αὐτό φυλάσεται σέ εἰδική προθήκη στόν κεντρικό Ναό τοῦ χωριοῦ «Ἅγιοι Δέκα», πού πῆρε τό ὄνομά του ἀπό τούς Δέκα αὐτούς Μάρτυρες. Στό σημεῖο πού μαρτύρησαν, στή θέση «ἁλώνιον», βρίσκεται σήμερα ἡ κεντρική ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ ἡ ὁποία κτίστηκε τό 12ο αἰῶνα.

Λίγα μέτρα μακρύτερα, στό σημεῖο πού κατά τήν παράδοση ἐτάφησαν οἱ Ἅγιοι Δέκα, ὑπάρχει ὁ ναός τῆς «Ἁγίας Λίμνης». Ἀφορμή γιά τήν κατασκευή τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε ἡ ἀποκάλυψη τάφων στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα, ὅταν ἔγινε ἀποξήρανση τῆς λίμνης. Οἱ τάφοι αὐτοί ἔχουν συνδεθεῖ μέ πολλά θαύματα, γι' αὐτό πῆρε καί τήν όνομασία αὐτή. Ὁ ναός τῆς «Ἁγίας Λίμνης» κτίστηκε μεταξύ 1915 - 1917 μ.Χ. https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82/%CE%BD%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1 Ἕνα ἄλλο χωριό πού ὀνομάζεται «Ἅγιοι Δέκα» ὑπάρχει στήν Κέρκυρα. Οἱ κάτοικοί του ἰσχυρίζονται , ὅτι εἶναι πρόσφυγες πού διώχθηκαν ἀπό τούς Ἁγίους Δέκα τῆς Κρήτης ἀπό τούς Ἄραβες Ἀγαρηνούς τό 823 μ.Χ. (Corfu Historoi Ἅγιοι Δέκα).