27/12/2020 Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Ἡ σημασία τῆς Ἐργασίας - Διακονίας.

Ὁ Στέφανος ἦταν ἕνας ἐκ τῶν ἑπτά Διακόνων πού ἐπιστατοῦσαν στίς κοινές τράπεζες τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Εἶναι σημαντική καί διδακτική ἡ ἱστορία τῶν κοινῶν τραπεζῶν καί τῶν ἑπτά διακόνων πού περιγράφονται ἀπό τίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Στήν ἀρχή οἱ Χριστιανοί ἦταν λίγοι καί μέ τήν καθοδήγηση τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἐλεοῦσαν τούς πτωχούς καί τίς χῆρες. Ὅταν ὅμως ἄρχισαν νά πληθύνωνται, ἄρχισαν καί τά προβλήματα ὀργανώσεως καί ἀντιμετωπίσεως τῶν δυσκολιῶν. Οἱ Χριστιανοί πού προήρχοντο ἀπό τούς ἐθνικούς παραπονοῦντο ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῶν τραπεζῶν ἐνδιαφερόντουσαν περισσότερο γιά τίς χῆρες τῶν Ἑβραίων καί παραμελοῦσαν τίς χῆρες τῶν ἐξ ἐθνῶν προερχομένων. Αὐτό δέν ἦταν σωστό, δέν τό ἤθελαν καί οἱ Ἀπόστολοι καί ἔτσι ἀναγκάστηκαν νά σκεφθοῦν τήν καλύτερη λύση. Συσκέφτηκαν, συζήτησαν καί ἀποφάσισαν νά τοποθετήσουν ἑπτά (7) Διακόνους, δηλαδή ἀνθρώπους ἀφιερωμένους στή σωστή διαχείριση τῶν τραπεζῶν. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ Στέφανος· «ἄνδρας πλήρης πίστεως καί Πνεύματος Ἁγίου».

Καί ἴσως θά διερωτηθοῦν μερικοί· «Ἦταν τόσο σπουδαῖο τό ἔργο τῶν Τραπεζῶν, ὥστε χρειαζόντουσαν γι' αὐτή τήν ἐργασία (διακονία) ἄνθρωποι σοφοί;». Βεβαίως καί χωρίς ἀμφιβολία. Διότι, κάθε ἐργασία, κάθε διακονία πού ἀφορᾶ τή «Σύναξη-Ἐκκλησία» εἶναι πρᾶγμα ἱερό καί πρέπει νά γίνεται μέ πίστη καί ἀφοσίωση, ἐνῶ κάθε ἀκαταστασία, κάθε κακή καί ἰδιοτελής διαχείριση θεωρεῖται ἱεροσυλία. Ἕνα ἄλλο σημαντικό θέμα εἶναι ἡ ἐπιλογή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί στήν ἐπιλογή τῶν «διακονούντων». Διότι, ἄν ἀποδεικτοῦν ἀνάξιοι τοῦ ἔργου τους προξενοῦν ζημία ἀντί ἐξυπηρέτηση καί βοήθεια. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τήν πρώτη ἐπιλογή τῶν ἑπτά Διακόνων ἀπό τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δύσκολη ἡ τέλεια ἐπιλογή. Γιατί πολλοί ἄνθρωποι ὑποκρίνονται, δέν φαίνονται εὔκολα καί παραπλανοῦν. Τέτοιος ἦταν καί ὁ Νικόλαος, ἕνας ἐκ τῶν ἑπτά Διακόνων, πού ἀργότερα ἀποδείχτηκε μεγάλος αἱρετικός. Ἡ περίπτωση τοῦ Στεφάνου ἀποδεικνύει καί κάτι ἄλλο. Ὅτι ὅποιος εἶναι καλός καί ἄξιος σέ μία ἐργασία (ἀκόμη καί τήν εὐτελέστερη) εἶναι ἄξιος καί γιά ἄλλες ἀκόμη πιό σημαντικές, ἐνῶ ὅποιος δέν ἐνδιαφέρεται καί δέν τιμᾶ τίς εὐτελέστερες δέν εἶναι ἄξιος γιά πιό σημαντικές.

Αὐτό εἶναι συνηθισμένο καί στήν καθημερινή κοινωνική ζωή. Ὅσοι ἄνθρωποι δέν ἐργάστηκαν σκληρά, σωστά καί δίκαια δέν μποροῦν νά ἀποδώσουν σέ θέσεις πού ἀπαιτοῦν δεξιότητες. Ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφανος λοιπόν ἄνθρωπος σοφίας καί χάριτος, ἔγινε αἰτία ὥστε· «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καί ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλήμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει» (Πρ. στ΄ 7). Ἔτσι, ὁ ταπεινός Διάκονος Στέφανος ἀξιώθηκε πολλά ἀκόμη χαρίσματα ἐκτός τοῦ νά διακονῇ Τράπεζες. Καί ὅπως μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή· «Στέφανος δέ πλήρης πίστεως καί δυνάμεως ἐποίησε τέρατα καί σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ... καί οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καί τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει». Κανένας δέν μποροῦσε νά τόν ἀντιμετωπίσῃ. Ἄς κάνουμε λοιπόν καλά, ὅποια ἐργασία μᾶς ἀνατίθεται, εἰδικά μέσα στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε κάθε παρουσιαζόμενη δυσκολία, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.