ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
   
Β΄ Κυρ. τοῦ Θωμᾶ    
Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν Γ΄ Κυρ. τῶν Μυροφόρων    
Τῆς Ὑπαπαντῆς Δ΄ Κυρ. τοῦ Παραλύτου    
Κυριακή τῆς Ἀποκρέῳ Ε΄ Κυρ. τῆς Σαμαρείτιδος    
Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ΣΤ΄ Κυρ. τοῦ Τυφλοῦ    
Β΄Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ζ΄ Κυρ. τῶν Ἁγίων Πατέρων    
Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Η΄ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς    
Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Α΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου Θ΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ  
Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Β΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου    
ΣΤ΄ Κυριακή τῶν Βαΐων Γ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου